POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nazywamy się PERFORMANCE ACADEMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (właściciel marki e-com.house) i mamy siedzibę w Warszawie (adres: ul. Jasna 1 lok. 436, 00-013 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000696799; NIP: 7010720998; kapitał zakładowy: PLN 10,000.00; „PERFORMANCE ACADEMY”). Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, bez względu na Twoją narodowość, obywatelstwo czy aktualne miejsce przebywania – o ile jesteś żywą osobą fizyczną. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w kwestiach dotyczących Twojej prywatności, a ściśle naszego przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z tego adresu skrzynki email: [email protected] – nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, gdyż nasza główna działalność nie wymaga regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę ani nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa; nie jesteśmy też organem lub podmiotem publicznym.

Jako przetwarzający Twoje dane osobowe w związku z naszą działalnością podlegamy przepisom regulującym ochronę prywatności, w tym przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”). W tej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) opowiemy Ci o tym, jakie dane osobowe, w jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy, komu je udostępniamy, a także zwrócimy Twoją uwagę na prawa, które RODO przyznaje podmiotom danych osobowych, takim jak Ty. Nasz obowiązek informacyjny będziemy realizować również gdzie indziej, zwłaszcza na naszej stronie WWW (https://ecom.house i odpowiednie podstrony; łącznie, „Strona WWW”), podając Ci konkretne i stosowne komunikaty.

Zanim przejdziemy do dalszej części Polityki Prywatności, powinniśmy przedstawić Ci dwie podstawowe definicje, które pomogą nam wszystkim nawigować na obszarze RODO; mianowicie, dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak, na przykład: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy. Z kolei, przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, dla przykładu: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przy okazji, prosimy Cię o niepodawanie nam w ogóle, a za pośrednictwem Strony WWW w szczególe, informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej.

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe, które Ty sam nam dostarczyłeś, czy to kontaktując się z nami przez komunikatory zintegrowane ze Stroną WWW, formularz kontaktowy na Stronie WWW lub pocztę email, czy to zostawiając komentarz na forum w sekcji blogowej Strony WWW, czy to zamawiając newsletter. Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych służy dosyć oczywistym celom, które sam określasz lub bez problemu rozpoznajesz – i tak, dla przykładu, odpowiadamy na Twoje pytania, na Twoje żądanie przesyłamy Ci naszą ofertę lub informacje handlowe, a także prowadzimy statystykę korzystania ze Strony WWW. Jeśli przyjdzie nam do głowy przetwarzać Twoje dane osobowe w innym celu niż dotychczasowy, damy Ci o tym znać i spróbujemy uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie w nowym celu. Podobnie, gdy Twoje dane osobowe pozyskamy od osób trzecich, w rozsądnym terminie po pozyskaniu tych danych lub przy pierwszej komunikacji z Tobą przekażemy Ci odpowiednie informacje.

Jeśli prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dbamy o to, by Twoja wola była swobodna, odpowiednio poinformowana, konkretna i jednoznaczna, a nadto, byś miał świadomość, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie zawsze musi być to checkbox, ale nigdy nie będziemy zakładać Twojej zgody, dopóki nie dasz nam wyraźnego sygnału, że jesteś OK z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. W innych przypadkach nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych może opierać się na tym, że jest ono niezbędne do wykonania łączącej nas umowy lub podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Może zdarzyć się też tak, że porównanie Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności z interesami naszymi lub osób trzecich umożliwi nam legalne przetwarzanie Twoich danych osobowych, czy to w celu marketingu bezpośredniego, czy to w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – wówczas poinformujemy Cię o przeważających interesach naszych lub osób trzecich.

W każdym razie, zapewnimy Ci odpowiednią informację wyjaśniającą podstawy i cele naszego przetwarzania Twoich danych osobowych, kiedykolwiek będziemy zbierać te dane. Bez względu na to, czy podstawą naszego przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda, umowa, prawnie uzasadniony interes lub inna przesłanka legalizująca przetwarzanie, będziemy dbać o to, by zakres Twoich danych osobowych zbieranych lub inaczej przetwarzanych był jak najmniejszy, chyba, że sam zdecydujesz przekazać nam dane osobowe w większej ilości lub na czas dłuższy niż to niezbędne. Dla przykładu, jeśli będziesz chciał umówić się na bezpłatną konsultację, poprosimy Cię o tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do umówienia i przeprowadzenia takiej konsultacji – czyli o: imię, nazwisko, adres email. Jeśli nie przejdziemy na etap przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy lub nie udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w konkretnym celu, Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z konsultacją zostaną usunięte z naszych systemów informatycznych lub zbiorów danych lub zanonimizowane.

Co więcej, chcemy zwrócić Twoją uwagę na Twoje prawa do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym na Twoje absolutne prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także do przenoszenia danych. W tym miejscu musimy jednak zastrzec, że o ile dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, a także możliwość sprostowania tych danych nie są limitowane, o tyle prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) doznaje ograniczeń i nie może zostać zrealizowane, jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla nas do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podobnie, Twoje żądanie otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłania danych osobowych innemu administratorowi zostanie zaspokojone tylko co do danych osobowych dostarczonych przez Ciebie a przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany. W każdym razie, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dopóki jednak Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas, ich przetwarzanie będzie następować z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym odpowiedniej kadry i mechanizmów szyfrowania, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić Twoje prawa. Jeśli zdecydujemy się powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom trzecim, a zrobimy to w przypadku korzystania z zewnętrznych zasobów informatycznych, aplikacji lub usług chmurowych i podobnych, wybierzemy tylko takie podmioty przetwarzające, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło Twoje prawa. Listę podmiotów przetwarzających dane zamieszczamy tutaj: Pipedrive Inc, GetResponse sp. z o.o., Google LLC, Facebook Inc., Hotjar Ltd., H88 SA; obiecujemy ją aktualizować na bieżąco.

Strona WWW korzysta z plików cookies oraz podobnych technologii (łącznie „Cookies”), które jednak możesz wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. O wykorzystywanych przez nas Cookies dowiesz się pod tym linkiem . W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Stroną WWW (remarketing) korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, takich jak Google czy Facebook. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności na Stronie WWW. Dane dotyczące Twojej aktywności, takie jak: historia wyszukiwania, kliknięcia, odwiedziny, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą, wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kończąc, już tylko zaznaczymy, że preferujemy takich dostawców i innych odbiorców Twoich danych osobowych, którzy przetwarzają dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym; choć nie mamy zamiaru przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli miałoby się tak jednak zdarzyć, wybierzemy państwo lub odbiorców, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony, chociażby w ramach samocertyfikacji w programie Privacy Shield.

Strona WWW może zawierać aktywne linki do innych stron w sieci Internet, którymi zarządzają niezwiązane z nami podmioty, według zasad autonomicznie przyjętych, a czasem nierespektujących wymogi RODO. Zalecamy lekturę odnośnych polityk prywatności przed przystąpieniem do korzystania z tych stron.